Handels- og leveringsbetingelser

 

Handels- og leveringsbetingelser for alle kunder på www.instoreagency.dk og hos Instore Agency ApS.

Instore Agency ApS
Juliesmindevej 12
4180 Sorø
CVR: 32072240

 

1.Køb og bestilling af varer
Det forudsættes, at køber er bekendtgjort med disse handels- og leveringsbetingelser.  En bestilling gennemført i webshoppen anses som accept af tilbud fra købers side. Fremsendes der et tilbud påføres det, hvor lang tid tilbuddet er gældende. Såfremt der inden igangsættelse af tilbuddet er sket ændringer af moms, told, afgifter eller som følge af et folketingsindgreb eller lovgivning her eller i udlandet, kan dette afstedkomme uforudsete tillæg og omkostninger, har Instore Agency ret til at indregne disse i tilbudsprisen.

Da Instore Agency udelukkende sælger til virksomheder (B2B) i forhold til aftaleloven, er købet ikke omfattet af købeloven.

  

  1. Priser

Alle priser, som er på vores varer, tilbud, mundtligt som på skrift, er angivet eksklusiv fragt og moms med mindre andet er angivet.

Priser er angivet uden ekspeditionsgebyr eller andre gebyrer.

 

3. Betaling

De mulige betalingsmåder er:

  • Dankort (gebyrfrit)
  • Visa Dankort (gebyrfrit)
  • Internationale kort. (gebyr 1,25% af totalen på dansk udstedt Mastercard, Visa, Visa Electron, Maestro. Gebyr på 3,75% tages af udenlandsk udstedt Mastercard, Visa, Visa Electron, Maestro). Disse gebyrer går direkte til PBS.
  • Efter aftale. Denne betalingsmåde kan kun benyttes af virksomheder, som har opnået en betalingsaftale med Nordic Hangers Aps og af offentlige institutioner. Dette kræver et registreret CVR samt for offentlige institutioner også et EAN nummer.  
  •  
  • Offentlige institutioner er netto 30 dage.
  • Erhvervskunder er netto 14 dage, med mindre andet er aftalt.                                                         

 

    4. Levering

Levering af standard lagerførte varer finder normalt sted indenfor 2 hverdage, med mindre andet aftales, dog med forbehold for udsolgte varer.

Vi forbeholder os retten til at foretage delleverancer.

Er leveringstid anført, gælder den med forbehold af force majeure, uheld, mulig forsinkelse af bestilte materialer og forsinkelse af fabrikationen, som følge af værkstedsuheld og forsinkelser hos underleverandør.

Foreligger forsinkelse kan såvel køber som Instore Agency Aps ved skriftlig meddelelse til den anden part frigøre sig for købet/salget, såfremt forsinkelsen overstiger 3 måneder fra bekræftet leveringsdato.

 

5. Forsendelse og risikoovergang

Alle forsendelser sker for købers regning og risiko ab lager medmindre andet er skriftligt aftalt. Ordren anses som leveret, når varen er videregivet til speditør. 

 

6. Modtagelse og reklamation
Ved modtagelsen er køber forpligtet til at gennemgå forsendelsen, inden transportør forlader stedet. Reklamationer angående fejl og mangler skal ske skriftligt til Instore Agency Aps indenfor 3 dage fra levering. Undlader køber at benytte denne frist, kan køber ikke senere påberåbe sig evt. mangler.

Instore Agency Aps forpligter sig til snarest muligt at reparere, ombytte eller på anden måde udbedre eventuelle fejl og mangler.

Reklamationer angående skader under transport skal omgående anmeldes til transportør. Sørg venligst for dokumentation på evt. transportskader samt skader på vare.

Instore Agency Aps har intet ansvar for drift tab, avancetab eller andre indirekte omkostninger som følge af mangelfuld levering.

 

7. Produktions- og produktudviklingsrettigheder

Varer udviklet af Instore Agency Aps må ikke kopieres jfr. bl.a. dansk markedsføringslovs regler herom.

Al tegningsmateriale, forslag og tilbud er Instore Agency Aps ejendom og må ikke anvendes, kopieres, offentliggøres ellers stilles til rådighed for andre uden Instore Agency Aps skriftlige tilladelse.                                                              

 

8. Returvarer  

Der tages kun varer retur efter aftale med sælger og i original emballage.

Varer og emballering skal være ubeskadiget.

Returvarer sendes retur for købers regning og risiko. Sælger forbeholder sig ret til 20% fradrag af fakturabeløbet til håndtering, dog minimum 100,00 kr.

Varerne sendes retur til Juliesmindevej 12, 4180 Sorø.

Det tilrådes at returnere med selskab, der kan spore forsendelsen.

Bestillingsvarer samt specielt fremstillede varer tages ikke retur.

 

9. Ejendomsret

Instore Agency Aps forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og leveringsomkostninger er betalt af køber.  

Indtil hele fakturabeløbet er betalt, skal køber have forsikret alle varerne mod tyveri, vandskade og brand til nyværdi.

 

10. Produktgaranti   
Instore Agency Aps yder 12 mdr. produktgaranti mod produktfejl, såfremt det kan tilskrives fejl i konstruktionen eller dennes fremstilling. Dog med undtagelse af SOOPL fashion trolley, hvor der fra producentens side kun ydes 6 mdr. produktgaranti.

Denne garanti forpligter sælger til snarest muligt at ombytte, reparere eller på anden måde udbedre de fejlramte varer.

Ombytning eller udbedringer finder sted hos sælger.

Produktgarantien vil ikke dække, hvis fejlen kan tilskrives slitage, mangelfuld vedligeholdelse, forkert forbrug eller mangler, som køber skulle have opdaget ved modtagelsen.

 

11. Produktansvar

Instore Agency Aps er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, for så vidt skaden indtræffer, medens leverancer er i købers besiddelse.

Instore Agency Aps er ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, monteret af køber eller på produkter, hvori sådanne indgår.

Instore Agency Aps er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning, Instore Agency Aps måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Instore Agency Aps skadesløs i samme omfang. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af partnerne om erstatning iht. dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Instore Agency Aps og køber er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skade, som påstås forårsaget ved leverancen.

 

12. Lovvalg og værneting

Alle handler er omfattet af ” Den internationale løsørekøbslov” (lovbekendtgørelse nr. 722 af 24.10.1986).

Værneting for tvistigheder vedrørende handelen, afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. 

 

13. Poseafgift

Ved køb af plastik og papirsposer tillægges der afgift i kassen i følgende emballageafgiftsloven.

Gældende satser er DKK 10,- pr. kg. for papirsposer og DKK 22,- pr. kg. for plastposer (2018).